PDF Print E-mail

Het opstellen van de algemene voorwaarden.

De wettelijke informatieplicht en oneerlijke bedingen bij Algemene Voorwaarden

Zeer veel overeenkomsten worden aangegaan op basis van algeme­ne voorwaarden, ook wel standaardvoorwaarden of betalings- en leveringsvoorwaarden genoemd. Als gebruiker kan men hier echter alleen rechtsgeldig een beroep op doen als men voldoet aan de zoge­naamde wettelijke informatieplicht.

De Hoofdregel.

De gebruiker van algemene voorwaarden is wettelijk verplicht de wederpartij een redelijke mogelijkheid te bieden kennis te nemen van de inhoud van de algemene voorwaarden, zo mogelijk vóór, maar in elk geval bij het sluiten van de overeenkomst, door deze aan de wederpartij ter hand te stellen. De gebruiker kan dit doen door de tekst van zijn algemene voorwaarden aan de wederpartij te sturen, of deze te drukken op de achterkant van het briefpapier dat men gebruikt voor offertes, dan wel deze te drukken op prijslijsten. Het meesturen van de algemene voorwaarden met de orderbevestiging is waarschijnlijk al te laat. Dan is de overeenkomst namelijk al gesloten. Nog steeds merken wij dat bedrijven vaak volstaan met louter een verwij­zing op hun briefpapier, de orderbevestiging, de prijslijst en dergelijke, naar elders gedeponeerde algemene voorwaarden. Dit is echter volgens de wet in het geval van consumenten­transacties en transacties met de zogenaamde kleine wederpar­tijen, zoals kleine detaillisten, volstrekt ontoereikend.

Bij detaillisten met een winkelruimte die voorwaarden wensen te hanteren bij hun klanten is het raadzaam deze voorwaarden op een duidelijk zichtbare plek in de winkelruimte of op bijvoorbeeld de toonbank  te plaatsen met daarbij bijvoorbeeld de tekst “ deze algemene voorwaarden zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing”.

Hoe groter de wederpartij, hoe minder strenge eisen er aan de informatieplicht worden gesteld. Het valt ook dan echter altijd aan te raden de algemene voorwaarden vooraf ter hand te stellen.

Uitzondering.

Indien terhandstelling redelijkerwijs niet mogelijk is (bij­voorbeeld in het geval van overeenkomsten die telefonisch worden gesloten of via een automaat, of bij transacties die massaal tot stand komen, of in het geval  dat de algemene voorwaar­den een heel boekwerk beslaan) dient de gebruiker in plaats daarvan: 

  • voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij bekend te maken dat de algemene voorwaarden op een bepaalde plaats ter inzage liggen (bij de ge­brui­ker zelf, of gedeponeerd bij de Kamer van Koophan­del of de grif­fie van de Rechtbank);
  • mee te delen dat de algemene voorwaarden op verzoek van de wederpartij (op kosten van de gebruiker) zullen worden toegezonden en ook daad­werkelijk toe te zenden indien de wederpartij hierom verzoekt.

Gevolg van het niet-nakomen van de informatieverplichting.

Indien een gebruiker de tekst van zijn algemene voorwaarden niet tijdig aan zijn wederpartij ter hand stelt, loopt hij het risico dat de wederpartij zich op deze nalatigheid beroept en de vernietigbaarheid inroept van een of meerdere bedingen uit die algemene voorwaarden. Deze gelden dan niet tegenover deze wederpartij.  Het gevolg van een dergelijke mededeling van de wederpartij is dan dat de overeenkomst die intussen is gesloten weliswaar in stand blijft maar dat de overeenkomst in plaats van door de algemene voorwaarden door de algemene regels van het burgerlijk recht wordt beheerst.

Onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden.

Behalve dat de wederpartij de vernietiging van de algemene voorwaarden kan inroepen als de gebruiker niet aan zijn wettelijke informatieplicht heeft voldaan, kan zij ook vernietiging van algemene voorwaarden op inhoudelijke gronden aanvragen. Algemene voorwaarden zijn namelijk ook vernietigbaar indien er sprake is van onredelijk bezwarende bedingen voor de wederpartij.  Bij het opstellen van algemene voorwaarden is het dus van groot belang er voor te zorgen dat er geen onredelijk bezwarende bedingen in staan.  

Wij kunnen u bij het opstellen en hanteren van dergelijke voorwaarden van dienst zijn waarbij wij dan uiteraard rekening houden met de juiste formulering van bedingen.