PDF Print E-mail

De herinnering.

Het komt helaas (te) vaak voor dat een afnemer niet of niet op tijd betaalt binnen de afgesproken betalingstermijn. Er hoeft dan nog niets bijzonders aan de hand te zijn. U stuurt dan over het algemeen een herinnering welke nog een vriendelijk karakter heeft waarin u de debiteur verzoekt alsnog te betalen. Verstandig is het om ook dan een termijn (bijvoorbeeld 8 dagen) te noemen waarbinnen dient te worden betaald. Maar al te vaak wordt dit namelijk nog vergeten.

De aanmaning.

Als uw vriendelijke herinneringsbrief niet helpt moet de debiteur harder aangepakt worden en in een brief worden aangemaand / gesommeerd alsnog te betalen binnen een uiterste en redelijke termijn en aldus zijn betalingsverplichtingen na te komen. In deze brief is het verstandig er melding van te maken dat wanneer er dan nog niet is betaald de debiteur van rechtswege in verzuim is en alsdan nadere rechtsmaatregelen genomen zullen worden. Tevens kunt u hierin vermelden dat dan tevens gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de debiteur zullen komen.

Ratio Bedrijfsjuristen

Helpt ook deze laatste nog enigszins vriendelijke aanmaningsbrief niet dan wordt het zaak de vordering uit handen te geven en bijvoorbeeld Ratio Bedrijfsjuristen in te schakelen.

Wij hanteren voor het vervolgtraject een opbouw in de aanpak van uw debiteuren.

1.       Soms kan het dan nog zinvol zijn alsnog een laatste herinneringsbrief  te versturen aan de debiteur door Ratio Bedrijfsjuristen.

2.       Een volgende stap is de zogenaamde ingebrekestelling die Ratio Bedrijfsjuristen aan de debiteur stuurt. Hierin worden dan behalve de hoofdsom tevens de wettelijke of contractuele rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten doorberekend en wordt de debiteur gesommeerd binnen een bepaalde termijn het alsdan totaal verschuldigde bedrag te betalen. Voor een dergelijke brief berekenen wij u € 35,-- (Deze kosten worden uiteraard ook doorberekend aan de debiteur. Bovendien wordt aan de debiteur incassokosten door-berekend, conform de staffel van het rapport Voorwerk II, met een minimum van  € 34,--).

3.       Heeft ook dit niet direct het gewenste resultaat dan zijn er diverse mogelijkheden.

  • Ofwel wordt er indien de debiteur het verschuldigde bedrag ineens wel wil maar niet kán betalen een afbetalingsregeling getroffen met keiharde afspraken welke uiteraard in een overeenkomst worden vastgelegd.                                                                                           
  • Ofwel kan er dan een gerechtelijke procedure voor u worden opgestart waarbij wij de debiteur dan dagvaarden en de procedure voor u kunnen voeren. Voordat overigens tot dagvaarding kan worden overgegaan is het noodzakelijk eerst de nodige inspanningen zoals bovenvermeld te hebben verricht.
  • Ofwel het aanvragen van een faillissement van uw debiteur. Uiteraard dient u dan niet de enige schuldeiser te zijn en dient de vordering van enige importantie te zijn.
  • Ofwel het uitoefenen van uw recht op eigendomsvoorbehoud. Indien u produkten hebt geleverd die niet worden betaald door de debiteur, die ook niet zijn verwerkt in een ander produkt, en zich nog steeds bij uw debiteur bevinden, dan kunt u onder omstandigheden de door u geleverde produkten terughalen bij uw afnemer. Uiteraard dient u dan wel onder eigendomsvoorbehoud te hebben geleverd.  

Overigens kunnen wij u ook per geval een inschatting geven over de kans van slagen van uw vordering. Dit bespaart u wellicht onnodig tijd en kosten. Van belang is overigens ook de betalingswijze en de gevolgen van het achterwege blijven daarvan goed te regelen in uw betalings- en leveringsvoorwaarden.